Nyheter i Arena

Här finner du ny funktionalitet och rättningar som gjorts i de senaste versionerna av Arena.

Detta innehåll finns endast tillgängligt på engelska.

Version 4.6.0

Release date: March 11, 2021

For some new pieces of functionality in this release, a few texts in the user interface may be displayed in English even when another language is selected.

New functionality

BRANCH-SPECIFIC INFORMATION

 • Arena Nova: It is now possible for the library to show specific information about its branches, for example information about opening hours, events that take place at this particular branch, or services that are offered only there.

  Learn more in the online help: Biblioteksspecifik information

ACCESSIBILITY, USER INTERFACE AND STYLING

 • Proper heading levels are used for events, for improved usage of screen readers.

 • Arena Nova: The configuration of the Linked asset list portlet makes possible to select multiple categories as filters which are treated as OR condition.

 • Arena Nova: It is possible to add several external links (link URL and link name) with an icon that indicates that it is an external link. The link name can be different for localized sites.

 • Texts in the user interface as well as error messages are continuously updated and improved for all languages.

 • Arena Nova: The opening hours service now support two sources: Google calendar and KIFI (a Finnish API provided by the Finnish national library). Please contact Axiell if you wish to connect to KIFI.

SEARCH

 • Stemming has been introduced in Arena search, to widen the search results to include also, for example, plural form of words. This functionality requires reindexing.

EVENTS

 • You can add new registrations to an event, but if you register to the same event with the same email address more than once, the previous registration will be deleted.

PAYMENT PROVIDERS

 • SIX payment now supports two authentication options: Basic authentication or SSL certificate authentication. Customers need to ask the payment provider about what configuration values to set for the desired authentication option.

Fixed bugs

USER INTERFACE

 • Arena Nova: The styling of the Text message field for the Self registration portlet has been fixed.

 • Arena Nova: Updates have been made for connection to the new Instagram API. Please see a note under Known issues.

RESERVATIONS

 • Titles with only unallocated orders no longer prevent My reservations to be shown.

 • The date picker now works as expected.

SEARCH

 • The setting Show linked records has been removed from the Search results portlet, as this gave too many and confusing search hits.

Known issues

The following issues are known at the time of the release.

 • Using an asterisk as wild card inside of a word in a search query is no longer supported.
 • There is an issue with the Instagram Plugin since the maximum number of requests is exceeded. Axiell is working on a solution.
 • It is not possible to make reservations between midnight and the time zone offset in time zones that differ from UTC, for example between 0:00 and 02:00 in the Eastern European Time Zone (UTC +02:00). (SR00064044)
 • Reservations created after 18:00 (CET) causes reservation "from-date" to become "tomorrow".
 • The text field txtSelfRegHeader in the Self-registration portlet cannot be removed. (SR00063797)
  Workaround: Add a hash character (#) in the translation field txtSelfRegHeader.
 • When entering very long search queries in the Search portlet, the portlet will sometimes terminate unexpectedly. (IN00062135)
  Workaround: Turning off search suggestions prevents the portlet from terminating.
 • When adding content to the Web content display portlet, it is not possible to search for content. (SR00060361)
 • You can currently not request a new PIN code via SMS. Only the email option is available. (SR00060174)
 • The total number of specified participants is displayed for events, not the number of seats that are still available. This may cause users to believe that they can register more attendees than possible.
 • When placing a reservation from the Media list, the pre-selected pickup branch is not recognized, and you have to select the pickup branch once more. (IN00053736/SR00054146)
 • There is no confirmation email sent when registering for an event.
 • When adding a portlet to a page, there is a new portlet available, called Linked Asset List. This is in preparation for future development and the portlet should not be used.

Version 4.5.0

Release-datum: 30 november, 2020

Ny funktionalitet

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH STYLING

 • Nynorska stöds nu in ännu fler delar av användargränssnittet som användarna ser.

 • Förbättrad validering av information som anges i Min profil, samt att det finns stöd för landsspecifika adressfält för amerikansk respektive brittisk engelska.

 • Det finns stöd för landsspecifika adressfält för amerikansk respektive brittisk engelska i portleten Installation. Motsvarande uppdateringar måste göras i backend-systemet.

 • KIFI har nu stöd för bemannade öppettider och självbetjäning på startsidan på den mindre modulen (endast Finland).

 • Texter i användargränssnittet samt felmeddelanden uppdateras och förbättras kontinuerligt på alla språk.

BETALNINGSLEVERANTÖRER

 • Det finns nu stöd för betalningsleverantören Windcave.

ÖPPETTIDER

 • För webbplatser med Arena Nova: Om biblioteket erbjuder självbetjäning, kan du skilja på bemannade och obemannade öppettider genom att ange beskrivningen Personal på plats respektive Meröppet för kalenderposterna i Google calendar. Notera att översättningar av beskrivningarna fungerar fint om Google translate används för Arena-webbplatsen men inte om portleten Språk används. Kontakta Axiell support om ditt bibliotek vill aktivera funktionen.

Buggrättningar

AUTENTISERING

 • Ett problem med BankID har lösts.

ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

 • Ett problem med att klicka på länken Skaffa lånekort på webbplatser med temat Arena Nova har lösts.

RESERVATIONER

 • Ett problem med att komma åt inställningar för portleten Mina reservationer när Arena körs på tyska har lösts. (IN00057886)

SÖKFÖRSLAG

 • Ett problem med parenteser i listan över sökförslag som skapas när man söker har lösts.

RECENSIONER

 • Beskrivning av portalsajten visas inte längre i recensioner.

EMEDIA

 • Ett problem med poster och länkar från Zinio har lösts.

Kända fel

Följande fel var kända när denna version releaseades.

 • Det går inte att reservera mellan midnatt och tidsförskjutningen i tidszoner som avviker från UTC, till exempel mellan 0:00 och 02:00 i östeuropeisk tidszon (UTC +02:00) (SR00064044)
 • Reservationer som skapas efter 18:00 (CET) får morgondagens datum som reservations-"från-datum".
 • Textfältet txtSelfRegHeader i portleten Skaffa lånekort går inte att ta bort. (SR00063797)

  Tillfällig lösning: Skriv in ett nummertecken (#) i översättningsfältet för txtSelfRegHeader.
 • Om man skriver in väldigt långa sökfrågor i portleten Sökning kan det ibland hända att portleten oväntat slutar fungera. (IN00062135)

  Tillfällig lösning: Det går att undvika att portleten slutar fungera genom att stänga av sökförslag.
 • När innehåll läggs till i portleten Artikelpresentatör går det inte att söka efter innehåll. (SR00060361)
 • För tillfället kan ny PIN-kod via SMS inte begäras. Det går bara att få ny PIN-kod via e-post. (SR00060174)
 • Det totala antalet angivna deltagare visas för evenemang och inte antalet lediga platser. Detta kan få användare att tro att det går att anmäla fler deltagare än vad som är möjligt.
 • När man reserverar från sin Minneslista är inte det valda hämtstället ihågkommet, utan man måste välja hämtställe på nytt. (IN00053736/SR00054146)
 • Det skickas inte något bekräftelsemeddelande när man anmäler sig till ett evenemang.
 • När man lägger till en portlet på en sida, finns det en ny portlet i listan: Linked Asset List. Detta är förberedelse för kommande funktionalitet och portleten ska inte användas.

Version 4.4.0

Release-datum: 1 oktober, 2020

Ny funktionalitet

BETALNINGSLEVERANTÖRER

 • Det finns nu stöd för SIX Payment som betalningsleverantör. Man måste skapa ett konto hos SIX och leverera produktionscertifikatet till Axiell för att kunna använda SIX Payment

SKAFFA LÅNEKORT

 • E-postadresser valideras nu enligt den senaste globala standarden.

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH STYLING

 • Nynorska stöds nu in ännu fler delar av användargränssnittet som användarna ser.
 • Texter i användargränssnittet samt felmeddelanden uppdateras och förbättras kontinuerligt på alla språk.
 • Många tillgänglighetsrättningar har gjorts, till exempel:
  • En visuell fokusmarkör visas när man navigerar med hjälp av tangentbordet.
  • Korrekta aria-attribut har lagts till för undermenyer.

DOKUMENTATION

 • Vi har förberett ett dokument som biblioteket kan använda som underlag för stöd för Arena-webbplatsens slutanvändare. Du hittar dokumentet här: Snabbguide för slutanvändare

Buggrättningar

BETALNINGSLEVERANTÖRER

 • Ett problem med betalningar via ITEOS har rättats. (SR00061583)

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

 • Temat Arena Urban har uppdaterats för att rätta till ett problem med att text och bilder inte visades på rätt sätt i vissa portletar.

Kända fel

Följande fel var kända när denna version releaseades.

 • Det går inte att reservera mellan midnatt och tidsförskjutningen i tidszoner som avviker från UTC, till exempel mellan 0:00 och 02:00 i östeuropeisk tidszon (UTC +02:00) (SR00064044)
 • Reservationer som skapas efter 18:00 (CET) får morgondagens datum som reservations-"från-datum".
 • Textfältet txtSelfRegHeader i portleten Skaffa lånekort går inte att ta bort. (SR00063797)
  Tillfällig lösning: Skriv in ett nummertecken (#) i översättningsfältet för txtSelfRegHeader.
 • Om man skriver in väldigt långa sökfrågor i portleten Sökning kan det ibland hända att portleten oväntat slutar fungera. (IN00062135)
  Tillfällig lösning: Det går att undvika att portleten slutar fungera genom att stänga av sökförslag.
 • När innehåll läggs till i portleten Artikelpresentatör går det inte att söka efter innehåll. (SR00060361)
 • För tillfället kan ny PIN-kod via SMS inte begäras. Det går bara att få ny PIN-kod via e-post. (SR00060174)
 • E-postmeddelanden kan inte skickas från formulär som skapats i Liferay. Felet gäller inte för fjärrlåneförfrågningar eller inköpsförslag. (SR00052333)
 • Det totala antalet angivna deltagare visas för evenemang och inte antalet lediga platser. Detta kan få användare att tro att det går att anmäla fler deltagare än vad som är möjligt.
 • När man reserverar från sin Minneslista är inte det valda hämtstället ihågkommet, utan man måste välja hämtställe på nytt. (IN00053736/SR00054146)
 • Det skickas inte något bekräftelsemeddelande när man anmäler sig till ett evenemang.

Version 4.3.0

Release-datum: 2 juli, 2020

EVENEMANG

 • Det går att generera statistik om evenemang och exportera statistiken till en fil i CSV-format.
 • En Arena-användare kan anmäla mer än en deltagare till ett evenemang.
 • Administratören kan begränsa antalet deltagare som en användare kan anmäla.

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH UTSEENDE

Många tillgänglighetsrättningar har gjorts, till exempel:

 • Bilder på kryssrutor har ersatts av verkliga kryssrutor
 • Förbättrad användning av aria-attribut och rolldefiniering
 • Tillagd/förbättrad användning av etiketter och motsvarande texter så att skärmläsare kan uppfatta sidorna på rätt sätt
 • Förbättrad tabbordning
 • Obligatoriska fält har satts som obligatoriska så att skärmläsare kan läsa dem på rätt sätt
 • Knappar har ersatts av input-element (inte alla länkar har konverterats till knappar men de har åtminstone tilldelats rollen knapp vilket fungerar väl för de flesta klienter)

Tillgänglighetsrättningarna har utvecklats efter att Funka har genomfört en extern granskning av en av våra skarpa Arena-webbplatser, och omfattar:

 • GE90: Sidor och funktioner beskrivs konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker.
 • HC20: Tekniker används på ett tillgängligt sätt.
 • HC30: HTML-koden innehåller inga allvarliga fel.
 • RD40: Webbplatsen är fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
 • NL20: Gränssnittet kan styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm.
 • NL30: Tangentbordsnavigationen följer en logisk ordning.
 • NL40: Fokus visas visuellt tydligt när användaren navigerar med tangentbordet.
 • NL50: Det finns genvägar för att underlätta navigering med tangentbord.
 • NL110: Synliga beskrivningar av klickbara objekt beskrivs på liknande sätt genom uppmärkning i koden.
 • NL140: Markering av klickbara objekt och intilliggande färger har en kontrast på minst 3,0:1.
 • NL170: Länkgrupper och informationsområden är grupperade.
 • ST80: Rubrikstrukturen inleds med en huvudrubrik och hoppar inte över nivåer.
 • ST90: Rubrikstrukturen är logisk och återger innehållets hierarki.
 • ST120: Listor är korrekt kodade och används på rätt sätt.
 • ST180: Stycken är skapade med elementet p och används på rätt sätt.
 • IM40: ALT-texten beskriver bilden eller bildens syfte.
 • FS10: Formulärobjekt är kodade med korrekt formulärkod.
 • FS60: Ledtexter är knutna till respektive formulärobjekt.
 • FS70: Inmatningsfält i formulär går att identifiera genom korrekt uppmärkning i attributet autocomplete.
 • FS120: Knappars funktion framgår tydligt.
 • FS130: Delar i formulären är grupperade.
 • FS150: Felmeddelanden är knutna till respektive formulärobjekt.
 • TB50: Överskrifter till tabeller är kodade med elementet caption.
 • TB70: Attributet scope används för att ange riktning för samtliga rad- och kolumnrubriker.
 • SW20: Wai-aria används för att förmedla information som inte kan förmedlas med HTML och som ökar användarnyttan.
 • SW70: När status ändras informeras hjälpmedelsanvändare utan att fokusmarkeringen flyttas.
 • AE60: Om automatiska händelser eller tidsgränser används finns det en möjlighet att pausa eller förlänga tidsintervallet.

Följande verktyg har använts för tillgänglighetstestningen:

 • Skärmläsare: NVDA/VoiceOver
 • Utvärdering av koden: WAVE

Notera: Vissa ändringar beträffande tillgänglighet har införts i teman (Arena Nova och ArenaGO) och deras add-ons/plugins. Temana kommer därför att uppgraderas.

BILDARKIVET

Det finns stöd för tilläggsmodulen Bildarkiv, för att kunna lagra bilder som kan visas för och sökas av Arena-användare. Bilderna kan också knytas till katalogposter.

 • Förutsättningar för att kunna använda modulen Bildarkiv:
 • Arena-installation använder Quria som backend-system.

Temat Arena Nova används.

SPRÅK I GRÄNSSNITTET

 • Nynorska stöds nu i de flesta delar av användargränssnittet som slutanvändaren ser.

SÖKNING

 • En ny inställning i portleten Sökning gör det möjligt att också söka på titlar som omfattar ett kolon.

Notera: om denna funktionalitet aktiveras finns det begränsningar när du använder sökfrågor där ett kolon ingår, till exempel kommer det inte att fungera att söka på title:ocean.

Version 4.2.0

Release-datum: 30 mars, 2020

EVENEMANG

 • Det går att filtrera på plats och målgrupp i vyn Administration av evenemang. Filtret “Visa alla” visar även avslutade evenemang.
 • Det går att sortera på evenemangets namn i vyn Administration av evenemang.
 • Av tillgänglighetsskäl är det obligatoriskt att ange en alt-text när bilder läggs till i evenemang.
 • Det går att välja mer än en målgrupp för ett evenemang.
 • Utöver plats, går det nu att lägga till ett rum när ett evenemang skapas. Rummet visas i den detaljerade informationen om evenemangen. Rum läggs till som underkategorier till platser.
 • Månadsvis återkommande evenemang följer det valda startdatumet korrekt och beräknar upprepningen per månad (till exempel den andra måndagen eller på dag 4). Värdena kan också ändras. Det fungerar att använda dag 30 eller 31 för återkommande evenemang och synkas med andra månader med färre dagar.
 • För att spara plats och inte bryta layouten visas inte längre veckodag eller år för flerdagarsevenemang.
 • Målgrupper visas som dynamiska länkar i den detaljerade informationen om evenemangen.

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH UTSEENDE

Följande områden/portletar innehåller tillgänglighetsrättningar:

 • Sökning
 • Utökad sökning
 • Sökresultat
 • Sökhistorik (aktuella och sparade)
 • Katalogpost
 • Skaffa lånekort
 • Mina avgifter
 • Mina lån
 • Minneslista
 • Mina uppgifter
 • Mina reservationer
 • Betalningshistorik
 • Inköpsförslag
 • Kontakta biblioteket
 • Förfrågan om fjärrlån
 • Arena-artiklar

Förbättringarna inom tillgänglighet har utvecklats efter att Funka har genomfört en extern granskning av en av våra skarpa Arena-webbplatser, och omfattar:

 • Tabeller i HTML-koden inom “Mina sidor”-portletarna har ersatts med andra element som skärmläsare kan uppfatta
 • Vissa pop up-fönster har uppdaterats så att skärmläsare kan uppfatta dem
 • Tabbordningen på sidor har anpassats i vissa fall

Alla nya Arena-webbplatser utvecklas med kontrastinställningar som möter tillgänglighetskraven. För webbplatser som utvecklats tidigare och kanske behöver anpassas hänvisas till Axiells support för ett kostnadsförslag.

Följande punkter inom tillgänglighet återstår att åtgärdas:

 • En 404-sida (sidan kunde inte hittas)
 • Sökförslag ska uppfattas av skärmläsare

Dessa punkter kommer att ingå i kommande versioner.

PORTLETEN AVGIFTER

 • Betala-knappen in portleten Avgifter visas endast om en betalningsleverantör har aktiverats.

ARENA-SÖKVÄGEN

 • Det går att ta bort web/arena från URL:en. Detta innebär att webbplatser som använder en sökväg såsom https://yourlibrary.com/web/arena/welcome kan köras som https://yourlibrary.com/welcome. Alla nya kunder som får Arena 4.2.0 med Nova-temat får detta som standard. Kunder som redan använder Nova-temat kan uppgraderas utan kostnad. Andra kunder kan beställa denna tjänst mot en avgift.
  • En konsekvens av den här nya funktionaliteten är att användaradministration och redigering av innehåll inte kan göras i samma session. Detta innebär att du måste logga ut efter att exempelvis ha lagt till en ny användare i Arena, och logga in igen för att uppdatera innehåll.
  • Det rekommederas att ändra referenser till Arena-webbplatsen till den nya sökvägen, till exempel tredjepartsapplikationer som skapar dynamiska länkar till bestånd eller katalogpostinformation.

BETALNINGSLEVERANTÖRER

 • DIBS har bytt namn till Nets.

UTÖKAD SÖKNING

 • I bibliotekssystem där det endast finns en organisation är den enda organisationen förvald när knapparna Rensa/Återställ används och sökningen utförs då som den ska. För multiorganisationer blir det ingen förändring utan precis som tidigare är inget förvalt. Rensa/Återställ fungerar nu på samma sätt som när sidan laddas om.

FORMULÄR I FÖRFRÅGAN OM FJÄRRLÅN OCH INKÖPSFÖRSLAG

 • Portletarna Förfrågan om fjärrlån och Inköpsförslag inkluderade användarens lånekortsnummer i e-post. Detta nummer är nu ersatt med ett låntagar-ID som är ett internt ID för låntagaren i bibliotekssystemet. Det är ett GDPR-krav att inte skicka information som kan äventyra användarens integritet via e-post.

LOKALA ÖVERSÄTTNINGAR

 • Lokala översättningar kan visas som en tom sträng genom att tecknet # används i fältet för lokal översättning. Lokala översättningar bör användas med försiktighet och endast i undantagsfall för viktiga ändringar. Kommande versioner garanterar inte att strängar bibehålls, så alla textändringar bör dokumenteras för framtida bruk. Om någon översättning inte är lämplig, är det bättre att skapa ett supportärende istället så att gränssnittet kan förbättras.

SÖKNING

 • Sökförslag visas även för titlar som börjar med citattecken.

SKAFFA LÅNEKORT

 • Datumväljaren i portleten Skaffa lånekort fungerar som förväntat.

TEXTER I ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

 • Vissa texter på svenska och engelska har förbättrats med hänsyn till konsekvens och användarvänlighet.

Version 4.1.3

Release-datum: 20 januari, 2020

 • Ändringar i infrastrukturen för att förbättra stabiliteten.

Version 4.1.2

Release-datum: 9 januari, 2020

 • En förbättrad hantering av timeout av sidor har införts.

Version 4.1

Release-datum: 13 september, 2019

MODULEN ADMINISTRATION AV EVENEMANG

 • Evenemang kan nu administreras helt och hållet i Arena, genom en tilläggstjänst. Du måste logga in i Liferay for att konfigurera evenemang.
 • Ett evenemang kan ha följande status: utkast, planerat, publicerat, avslutat eller inställt.
 • Publicerade och inställda evenemang visas för låntagare på bibliotekets sajt med hjälp av portleten Evenemang. Låntagare kan registrera evenemang online, om du har konfigurerat evenemangen så. Låntagarna kan också lägga till evenemang i sina kalendrar genom ett klick i evenemangsbeskrivningen, samt dela evenemang via e-post och sociala medier.
 • Det finns tre sorters evenemang: vanliga evenemang, flerdagarsevenemang samt återkommande evenemang.

För ytterligare information, se Evenemang

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH STYLING

 • Ständiga förbättringar införs för en bättre användarupplevelse.
 • Alla medietypikoner har ersatts av nya ikoner. Du finner hela listan här: Medietypikoner
 • Några saknade översättningar har lagts till.
 • Det finns nu stöd för språkvarianten en_US.

LIFERAY

 • Organisationsroller används istället för tidigare globala roller. Befintliga användare konverteras vid uppgraderingen. För ytterligare information, se Användartyper i Arena
 • Det finns en ny lösenordspolicy. Samma lösenordspolicy bör användas för alla användare. För ytterligare information, se Lösenordspolicyer
 • CKEditor används som HTML-editor istället för AlloyEditor som användes innan.
 • Det finns nu stöd för amerikanskt datumformat.

BETALNINGSLEVERANTÖRER

 • För svenska installationer finns nu möjlighet att aktivera Axiell Pay med Swish, med stöd för onlinebetalning via kort eller Swish. Se även Aktivera Swish för Easy från Nets
 • För tyska installation finns nu stöd för ITEOS.

Kontakta din lokala säljare för ytterligare information om betalningsleverantörer.

MEDIETYPER

 • Följande medietyper har lagts till: eLearning and ePaper

E-MEDIA

 • Födelsedatum har lagts till för att kunna begränsa lån med hänsyn till låntagarens ålder.

RESERVATIONER

 • Förbättrad felhantering förhindrar att katalogpostsidan terminerar när den förväntade reservationsstatusen saknas.

LISTAN MED DYNAMISKA SÖKRESULTAT

 • En övre gräns på 21 katalogposter per dynamisk söklista har satts på grund av prestandaskäl.

Version 4.0.3

Release-datum: 25 maj, 2019

EVENEMANG

 • Stöd för evenemang som skapats i ett backendsystem för bibliotek.

LIFERAY

 • Felaktiga översättningar i gränssnittet är nu rättade.

DOKUMENT OCH MEDIA

 • Nu visas förhandsvisningen av uppladdade bilder och dokument.

FASETTER

 • Felet med att fasetterna i sökresultatet försvann om man ändrade språk med språkportleten är nu rättat.

Version 4.0.0 – 4.0.2

Release-datum: 30 oktober, 2018

INFRASTRUKTUR

 • Omindexering ingår i uppgraderingen.
 • Liferay är uppgraderat till version 7.0.6 GA7. Detta innebär en stor förändring i det administrativa gränssnittet i Arena. Se mer under Nyheter i Liferay 7.

NYHETER I LIFERAY 7

Nedan följer ett urval av de nyheter som finns i Liferay 7.

 • Uppgraderingen till Liferay 7 innebär att Arena nu har ett helt nytt administrativt gränssnitt.
 • Responsivt användargränssnitt: Uppgraderingen av det administrativa gränssnittet innebär också att det är responsivt. För att logga in från en mobil enhet, byt ut /arena i url:en till /guest, exempelvis bibliotek.kommun.se/web/arena till bibliotek.kommun.se/web/guest.
 • Nu finns det en enklare bildhanterare i Liferay. Bilder som laddas upp i Dokument och Media kan bland annat beskäras, kontrasten kan ändras och det går att välja filter.
 • Nu finns ett nytt formulär. Man kan skapa omröstningar, ställa frågor till sina besökare med mera på ett lätt och smidigt sätt genom att skräddarsy sina egna formulär.

BOKTIPS

 • När Arena uppgraderas till version 4.0 tillkommer en ny funktion, Boktips. Boktipsen görs med hjälp av Liferayartiklar. Det finns möjlighet att koppla boktipset till en katalogpost, lägga till kategorier, med mera. För ytterligare information, se Boktips

TEXTER

 • Under Mina sidor – Mina uppgifter har texten ändrats till ”Logga in för att se dina uppgifter. Logga in med lånekortsnummer/personnummer och PIN-kod.”
 • I formuläret för Skaffa lånekort har rubriken ”Inmatningsbekräftelse” bytts ut mot ”Bekräfta PIN-kod”.

STYLING

 • Eventuella anpassningar av styling och javascript efter patch/uppgradering ingår normalt inte i underhållsavtalet. Däremot har ett antal bibliotek tecknat uppgraderingsgaranti som avser detta. Välkommen att kontakta oss om du känner dig osäker på förutsättningarna för ditt bibliotek.

WEBBLÄSARE

Desktop

 • Internet Explorer 11 och Edge*
 • Chrome, senaste version
 • Firefox, senaste version

Mobilt

 • Safari för mobil*
 • Chrome*

Kommentar

Axiell ansvarar och säkerställer kontinuerligt att Arena alltid är kompatibel med den senaste versionen av Google Chrome och Mozilla Firefox.

Webbläsarversioner som släpps efter en stor Arena-version är därmed inte testade och stöd för dessa kan därmed inte garanteras.

Webbläsarversioner som stöddes i en tidigare Arena-version, och som har nått sin produktcykels slut testas inte längre och stöd för dessa äldre webbläsare garanteras inte.

Kompatibilitets- och Quirks-läge stöds inte. (Detta är tekniker som innebär att webbläsaren emulerar en äldre version).

* Icke responsiva Arenor fungerar tekniskt men lämpar sig inte för mobila plattformar. Eventuella anpassningar av styling och javascript efter patch/uppgradering ingår normalt inte i underhållsavtalet, såvida uppgraderingsgaranti inte tecknats. Välkommen att kontakta oss om du känner dig osäker på förutsättningarna för ditt bibliotek.

KÄNDA FEL

 • Bildhanteringsverktyget fungerar inte fullt ut i Internet Explorer.